MKB šifre (F00-F99)

F00-F99 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja:

(opširnije interpretacije u izradi…)

F10-F19 Duševni I poremećaji ponašanja nastali upotrebom psihoaktivnih supstanci
F20-F29 Shizofrenija, shizoidni poremećaji i sumanuta duševna oboljenja
F30-F39 Poremećaji raspoloženja
F40-F48 Neuroze, stresni i somatoformni poremećaji
F50-F59 Sindromi ponašanja udruženi sa fiziološkim smetnjama i fizičkim činiocima
F60-F69 Poremećaji ličnosti i poremećaji ponašanja odrasle osobe
F70-F79 Duševna zaostalost
F80-F89 Poremećaji psihičkog razvoja
F90-F98 Drugi poremećaji emocija i poremećaji ponašanja nastali u detinjstvu i adolescenciji
F99 Neodređeni duševni poremećaji